Våra behandlingsfamiljer

Bakgrund

Under 2016 utvecklade Familjehemsguiden en strukturerad arbetsmodell ”En process i rörelse” som implementerades under 2017 och utvärderades 2018. Modellen fick mycket goda omdömen av Socialtjänsten och våra konsulentstödda familjehem. Under 2018–19 har socialtjänsten efterfrågat behandlingsfamiljer till komplexa och omfattande uppdrag vilket bidragit till en vidareutveckling och fördjupning av vår arbetsmodell som tar sin utgångspunkt i Vägledande samspelsprocesser inom ramen för en behandlingsfamilj.

Behandlingsfamiljen det läkande sammanhanget

Behandlingsfamiljen har huvudrollen när det gäller att erbjuda det placerade barnet god omsorg och trygga anknytningspersoner och ett läkande sammanhang. Det ställs stora krav på föräldrarnas förmåga och kompetens att skapa en positiv relation till den placerade och förståelse för samspelets betydelse i behandlingsarbetet. Det krävs hög tillgänglighet, engagemang, flexibilitet av behandlingsfamiljen och en förälder bör vara hemma på heltid. Behandlingsfamiljen erbjuds löpande utbildning, hög frekvens av professionell handledning och jour dygnet runt.

Barnets perspektiv och behov

En central del i behandlingsarbetet är att skapa förståelse för barnet/ungdomens egen uppfattning om sina behov av stöd. Barnet behöver vuxna som har förmåga till ”empatisk identifikation” det vill säga en vilja att förstå barnet genom att kunna sätta sig in i barnets situation och reagera utifrån hur föräldern tror att barnet har det.

Det professionella förstärkta stödet

Idag kan Familjehemsguiden erbjuda våra uppdragsgivare behandlingsfamiljer med individuellt utformade stödinsatser till den placerade ungdomen eller barnet. Alternativa insatser till barnet kan vara stöd- eller krissamtal av psykolog eller psykoterapeut. Andra insatser kan vara tillfälligt vuxenstöd i skolan, stöd under färdighetsträning och/eller kvalificerad kontaktperson. Vi kan även erbjuda insatser till barnets/ungdomens biologiska nätverk exempelvis nätverksarbete, familjebehandling.

Behandlingsfamiljen får stöd av ett professionellt team bestående av konsulent, handledare, teamledare och psykolog som gemensamt utarbetar en individuellt anpassad behandlingsplan med fokus på barnets eller ungdomens behov. Teamledaren ansvarar för samordning av insatserna, vem ansvarar för vilka insatser. Teamledaren har ett proaktivt förhållningssätt, driver processen framåt och ser till att planerade insatser kommer igång och följer upp utfallet. Teamledaren är kontaktpersonen mot socialtjänsten.

Teoretisk grundsyn

Familjehemsguidens personals arbete vilar på modern psykodynamisk och systemisk teorigrund; ett relationsinriktat synsätt med fokus på vägledande samspelsprocesser ICDP och skapandet av meningsfulla och tillitsfulla relationer. Mentaliserings-, anknytnings- och affektteorin är viktiga inslag i förståelsen och synliggörandet av barnets behov av insatser.

Vill du vet mer ? Kontakta oss på 0156-170 25 eller info@familjehemsguiden.nu