Om Familjehemsguiden

Över 20 års erfarenhet av familjehemsvård

För oss är det viktigt med närhet till familjehemmet och att vi alltid sätter barnets behov i centrum. Barnet eller ungdomen ska få tillhöra ett familjesammanhang där vardagsrutiner och aktiviteter blir till stöd i skapandet av anknytning och nya tillitsfulla relationer.

Familjehemsguiden är en konsulentstödd familjehemsverksamhet som stöttar familjehem i arbetet med att hjälpa barn och unga som har upplevt svårigheter. Vi erbjuder även handledning till biologiska familjer och socialtjänstens egna familjehem. Verksamheten startade 1996 och har växt med fokus på kvalité. Vår ambition har alltid varit att ligga i framkant av kvalitetsutveckling av familjehemsvården i Sverige. En del i vårt kvalitetsarbete har varit att utveckla vår arbetsmodell En process i rörelse.

I dag har Familjehemsguiden ett rikstäckande nätverk med  2 000 familjehem. Det skapar goda förutsättningar att få fram de mest lämpade familjehemmen för våra uppdrag.

Familjehemsguiden är en verksamhet som är familjeägd samt familjeledd och drivs i dag av verksamhetschef Gerty Fexler Höjer, socionom med en fil.mag. i psykosocialt arbete samt handledarutbildning. Verksamheten genomsyras av hög kvalité, professionellt utförande samt god förmåga att skapa arbetsallians med samarbetspartners.

Familjehemsguidens huvudkontor är beläget i Trosa och verksamheten har ytterligare två kontor placerade i Stockholm och Östersund.

Vår målgrupp och styrdokument är barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar med barn som omfattas av åtgärder jml. SoL, LVU, LVM, LSS. Förutom lagstiftning som (SoL), (LVU), (SoF), (SekrL), (SKL) så utgår Familjehemsguidens personal utifrån FN:s barnkonvention och Barnets bästa i centrum, BBIC.

Familjehemsguidens mål är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta utifrån evidensbaserade metoder och för sektorn accepterade etiska och yrkesmässiga regler. Ambitionen är även att vår personal ska ha hög utbildningsnivå, bred arbetslivserfarenhet samt lämplighet för arbetet. Familjehemsguidens verksamhet vilar på en humanistisk människosyn som utgår ifrån att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Vår grundinställning är att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och att individen kan ta ansvar för sitt liv och sina gärningar om det finns goda samhälleliga förutsättningar.

FN:s barnkonvention

Familjehemsguidens ambition är att beakta åtagandet i FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Även barn med mycket svåra upplevelser kan få en fungerande anknytning om barnen får chans till kompetent utredning, behandling och ett läkande sammanhang.

  • Alla barn har rätt till ett familjeliv som kännetecknas av trygghet, stimulans, god omsorg, struktur, och trygga relationer. Alla barn behöver ett fungerande och inkluderande familjeliv att växa upp i
  • Alla barn behöver tillitsfulla relationer
  • Alla barn behöver trygga anknytningspersoner
  • Alla barn har rätt att få ha kvar kontakten med sin ursprungsfamilj utifrån barnets enskilda behov
  • Alla barn ska få möjlighet att bearbeta tidigare upplevelser och svårigheter
  • Alla barn har rätt till en anpassad, motiverande och stimulerande skolgång
  • Alla barn har rätt att bli lyssnade på och få känna sig delaktiga i frågor som berör dem själva

Barns behov i centrum

Familjehemsguidens uppdrag och uppföljning vilar på BBIC, barns behov i centrum, som är ett kunskapsbaserat underlag. BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper framtagna inom ramen för det engelska forsknings- och utvecklingsarbetet. Helhetssynen betonas, vilket illustreras av den så kallade BBIC – triangeln, barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Vårdplan definierar målsättningen med placeringen när det gäller barnets eller ungdomens olika livsområden och genomförandeplan beskriver vem, hur och när olika insatser ska ske för att nå målen.