Behandlingsfamiljer

Vad är en behandlingsfamilj?

En behandlingsfamilj är ett alternativt behandlingssammanhang till institutionsplacering av barn och ungdomar med otrygg anknytningsproblematik, grav omsorgsbrist, trauma och neuropsykiatriska diagnoser. Bedömningen är att barnet/ungdomen behöver ett mindre behandlingssammanhang med få vuxna, en förälder skall vara hemma på heltid och det bör inte finnas allt för många hemmaboende barn.

Det är familjen som utgör det läkande sammanhanget genom att barnet möts av trygga, tillitsfulla vuxna med god känslomässig tillgänglighet. Familjen erbjuds förstärkt stöd av Familjehemsguidens professionella behandlingsteam vad gäller samordning, planering och i att förstå och kunna möta barnets behov.

Barnet eller ungdomen erbjuds stöd och behandlingsinsatser utifrån en individuell behandlingsplan som kan inrymma utredning och/ eller stödsamtal av Familjehemsguidens psykolog. Ungdomen kan också ha behov av sociala insatser som kvalificerad kontaktperson eller stöd av vuxen när det gäller färdighetsträning i olika sammanhang utanför hemmet.

Vid behov erbjuds även barnet/ungdomens biologiska nätverk av stöd och familjebehandling.

Behandlingsteamet

Behandlingsteam samarbetar för att stötta behandlingsfamiljen och barnet

Familjehemsguidens behandlingsteam består teamsamordnare, konsulent, handledare och psykolog och familjebehandlare. Familjehemsguiden erbjuder även sociala stödinsatser riktade mot barnet/ungdomen som kvalificerad kontaktperson, färdighetsträning med stöd av vuxen utanför hemmet. Stöd vid umgängen med biologiska föräldrar/nätverk.

Teamsamordnaren
Teamsamordnaren och konsulenten ansvarar för planering, samordning av olika insatser och uppföljning av utfallet, ansvarar även för rapportering till socialtjänsten. Tillsammans med socialtjänsten utarbetas barnet/ungdomens individuella behandlingsplan. Barnets behov står alltid i centrum när det gäller behov av stöd/behandlings insatser. Tillsammans med familjehemsföräldrarna görs en bedömning om vilka stödinsatser och eventuella utbildningar som familjehemsföräldrarna behöver för att kunna förstå och möta barnet behov? Teamet gör en sammantagen bedömning tillsammans med socialtjänsten om vilka behandlingsinsatser som barnet/ungdomen behöver.

Konsulenten
Konsulenten har löpande kontakt med familjen oftast 1 gång i veckan vid uppstart. Konsulenten är den som ger löpande behandlingsstöd till familjehemsföräldrarna. Familjen har tillgång till jourtelefon dygnet runt.

Handledaren
Är väl utbildad i problemområdet och har fokus på föräldrarnas förmåga att kunna se och möta barnets behov. Vid placering av mindre barn påbörjas en samspelsbehandling med bl.a. Marte-Meo filmning och återgivning för att i ett tidigt skede synliggöra och medvetandegöra vilket förhållningssätt hos familjehemsföräldrarna som är framgångsrikt i relation till barnet.

Psykologen
Erbjuder handledning och konsultation vad gäller barns psykologiska behov och utveckling. Psykologen erbjuder även utredning, stöd- och behandlingsinsatser och krissamtal vid våldsproblematik enligt “Trappan” modellen.

Behandlingspersonal
Kan erbjuda behandlingsstöd på plats i familjehemmet. Behandlingspersonalen kan även bistå med sociala stödinsatser riktade mot barnet /ungdomen/biologiska föräldrar eller nätverket vid behov.

Att bli en behandlingsfamilj

Är ni en familj som gillar utmaningar och har ett stort engagemang för barn som har vuxit upp under svåra förhållanden så ta gärna kontakta med Familjehemsguidens rekryterare. Utredningsprocessen börjar med en manualbaserad telefonintervju av våra duktiga rekryterare och om den leder till fortsatt ömsesidigt intresse så påbörjas insamling av registerutdrag, referenser och inbjudan till kontoret för ytterligare information. Nästa steg blir utredning enligt Nya Kälvesten och utbildning.

Som Behandlingsfamiljsföräldrar bör Ni vara uthålliga, flexibla, gilla utmaningar och ha en vilja till egen utveckling. Ni bör ha tid, engagemang, barnfokus, känslomässig tillgänglighet, förmåga till reflektion och att kunna sätta Er in barnets upplevelse. Förmåga och vilja att samarbete med vårt team, socialtjänsten och andra aktörer runt barnet/ungdomen. Ni måste inte ha erfarenhet som familjehem sedan tidigare men det en fördel om ni har arbetserfarenhet inom vård och omsorg, förskola och skola, psykiatrin eller annat socialt inriktat arbete.

Bli behandlingsfamilj hos oss! Kontakta oss via

Arvode

Arvodet kompenserar Er ekonomiskt så att en förälder kan vara hemma på heltid.

Omkostnad

Omkostnaden är enligt SKL, skall täcka alla omkostnader.