Sociala stödinsatser

Familjehemsguiden erbjuder sociala stödinsatser till socialtjänstens egna familjehem och biologiska familjer. Vi erbjuder även våra egna konsulentstödda familjehem tilläggstjänster utöver konsulentstödet av våra erfarna handledare vid behov. Våra handledare har gedigen utbildning och lång erfarenhet av familjehemsvård.

De stödinsatser vi kan tillhandahålla är:

Marte meo-metoden

Marte Meo är en samspelsbehandling mellan barn och förälder i syfte att stödja och öka förälders förståelse för barnets behov och förmåga. Marte Meo bygger på de utvecklingspedagogiska principer som är avgörande för alla barns utveckling. Metoden ger en direkt återkoppling på vad som behöver förstärkas och ger föräldrar på ett omsorgsfullt sätt stöd i sin relation till sitt barn.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

Familjebehandling

Familjehemsguiden arbetar med familjebehandling utifrån ett barnperspektiv och ger stöd till familjer att tillsammans utveckla hållbara strategier, vardagsstrukturer och trygga rutiner. Grundtanken med vår familjebehandling är att använda familjens existerande resurser och förstärka den egna känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling kan genomföras i hemmet eller på annan plats.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

Utredningsuppdrag

Våra utredningsuppdrag är kvalificerade enligt BBIC och Nya Kälvesten. Familjehemsguiden utför utredningsuppdrag som belyser barnets behov, föräldrars förmåga och familjemässiga samt miljömässiga faktorer. Vi utför kvalitativa djupintervjuer med blivande familjehem enligt Nya Kälvesten.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

Trappanmodellen

Trappan är ett psykosocialt arbetssätt för krissamtal med barn som upplevt våld i familjen. Arbetssättet innehåller krissamtal i olika steg och syftet är att ge barnen möjlighet att berätta och bearbeta sina upplevelser. Det är viktigt att möta barnet så snart det är lämpligt efter vålds- eller misshandelssituationen.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

Nätverksträffar

Familjehemsguiden kan genomföra nätverksträffar med nätverksledare som har lång erfarenhet. Att använda nätverksträffar i förändringsarbete säkerställer många gånger en tydlig handlingsplan med fördelat ansvar, ett ökat engagemang och samsyn i viktiga frågor.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

Utbildningsinsatser

Familjehemsguiden anordnar grundutbildningen Ett hem att växa i. Vi har även regelbundet kompetenshöjande seminarium online för familjehem, så kallade webbseminarium. Varje webbseminarium behandlar ett ämne och familjehemmet har möjlighet att både svara på frågor och ställa frågor.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

ICDP – vägledande samspel

ICDP är vägledande samspel i ett program för föräldrar som har barn i åldrarna 0–18 år. Programmet är inriktat på att utveckla ett respektfullt bemötande och är resurs och relationsorienterat vars målsättning är att stödja och främja samspelet mellan förälder och barn.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

Umgängesstöd

Familjehemsguiden erbjuder umgängesstöd där barnets behov av stöd är avgörande för insatsen. Umgängesstödet ger barn och föräldrar möjlighet att träffas under trygga former och ger en tillfällig kvalitativ förstärkning i mötet.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden.nu

Extern handledning

Vi kan erbjuda extern handledning till kommunens egna familjehem eller till arbetsgrupper. Våra externa handledare har en psykodynamisk och systemisk grund.

Beställ denna tjänst via Marita på 0156-67 55 73 eller marita.karlen@familjehemsguiden