Våra familjehem

Våra familjehem är noga utvalda via manualbaserade telefonintervjuer, dokumentinsamling, registerutdrag, referenstagning, ett eller flera besök och utredning som baseras på (BRA-fam och  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOS2012:11).  Om socialtjänsten önskar en fördjupad bedömning så går utredaren vidare med Nya Kälvestens-utredningen och analys av utomstående. Vi bedömer familjehemmen utifrån stabilitet, trygghet, engagemang, uthållighet, flexibilitet, känslomässig tillgänglighet, anknytningsmönster, affektkontroll samt förmåga till mentalisering, vilket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig stödet från våra familjehemskonsulenter och handledare.

Mentaliserings-, anknytnings- och affektteorin är viktiga inslag i förståelsen för det som sker i samspelet mellan familjehemskonsulent, familjehemsföräldrar och det placerade barnet eller ungdomen.