Konsulentstödd familjehemsvård

Familjehemsguidens konsulentstödda familjehemsverksamhet kan i dag erbjuda våra familjehem ett heltäckande stödteam av erfarna konsulenter, extern handledning, avlastning minst en gång i månaden samt tillgänglighet alla dygnets timmar via telefon. Vi erbjuder våra familjehem löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter med fokus på föräldrarollen eller det placerade barnets behov. Vi erbjuder våra familjehem ersättning utifrån uppdragets omfattning och krav på förälderns tillgänglighet.

Familjehemmet har huvudrollen när det gäller att erbjuda det placerade barnet trygga anknytningspersoner och ett läkande sammanhang. Det ställs stora krav på föräldrarnas förmåga och kompetens och att kunna älska ett barn som inte är ens egen. Familjehemsföräldrar måste kunna skapa en känslomässig relation till den placerade, härbärgera känslostormar och konflikter samt kunna reflektera över sitt eget förhållningssätt. Mot bakgrund av detta så är Familjehemsguidens rekryterings- och utredningsprocess omfattande.

Familjehemsguidens rekryterings-, utrednings- och matchningsprocess sker i fem steg

  • Rekryteraren tar in registerutdrag och referenser på blivande familjehemsföräldrar
  • Besök 1:   Konsulenten besöker familjehemmet och gör en basutredning
  • Besök 2:  Konsulenten gör en BRA-fam utredning med fokus på risk- och framgångsfaktor
  • Besök 3:  Konsulenten gör en fördjupad utredning enligt Nya Kälvesten
  • Därefter görs en sammantagen bedömning och förslag till matchning av passande uppdrag

Familjehemskonsulenten
Konsulentens främsta uppgift initialt är att skapa ett gott samarbetsklimat och tillitsfulla relationer med familjehemsföräldrarna och socialtjänsten s.k. arbetsallians. Det är i det goda mötet som hög kvalitet upplevs. Konsulenten erbjuder stöd och handledning till familjehemsföräldrarna utifrån behov. Konsulenten är aktiv i förändringsprocessen utifrån ett empowermentbaserat arbetssätt som innebär att reducera hinder och stödja familjehemsföräldrarna och den placerades förmågor till ökad egenmakt.

Konsulentens stödjande och handledande insatser har fokus på familjehemmets föräldraförmåga att möta barnets olika behov. Konsulenten har även ansvar för samordning  och uppföljning av  socialtjänsten upprättad vårdplan. Tillsammans med socialtjänst och familjehem upprättas en genomförandeplan som beskriver hur, vem och när som olika insatser ska ske.

Utbildning en viktig skyddsfaktor
Barn och ungdomars positiva skolresultat är den viktigaste skyddsfaktorn för en långsiktig och hållbar utveckling. Konsulenten har fokus på och stödjer familjehemsföräldrarna i att kunna motivera barnet och synliggöra vikten av goda skolresultat.

Konsulenten ansvarar för dokumentation och uppföljning av hur familjehems föräldrarnas hanterar sitt uppdrag samt barnets utveckling enligt BBIC som skickas till ansvarig handläggare en gång i månaden. Familjehemsguidens konsulenter håller i utbildningen Ett hem att växa i samt initierar övriga utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för våra familjehem.

Extern handledning
Familjehemsguiden erbjuder även våra konsulentstödda familjehem enskild extern handledning en gång i månaden alternativt grupphandledning efter behov.