Konsulentstödd familjehemsvård

Familjehemsguidens konsulentstödda familjehemsverksamhet kan erbjuda familjehem ett heltäckande stödteam av erfarna konsulenter, handledare, avlastning minst en gång i månaden samt tillgänglighet dygnet runt. Vi erbjuder våra familjehem löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter med fokus på föräldrarollen och det placerade barnets behov.

Familjehemmet har huvudrollen när det gäller att erbjuda det placerade barnet trygga anknytningspersoner och ett läkande sammanhang. Det ställs stora krav på föräldrarnas förmåga och kompetens samt att kunna skapa en nära relation till ett barn som inte är ens eget. Familjehemsföräldrar måste kunna skapa en känslomässig relation till den placerade, härbärgera känslostormar och konflikter samt kunna reflektera över sitt eget förhållningssätt.

I linje med Familjehemsguidens ambition om att förbättra och utveckla stödet till familjehemmen har Familjehemsguiden utvecklat arbetsmodellen En process i rörelse. En process i rörelse är en lednings- och styrningsmodell som tydliggör konsulents processansvar för att kvalitetssäkra våra insatser med fokus på barnets behov och familjehemmets förmåga. Läs mer om En process i rörelse här.

Familjehemsguidens handledare och familjehemskonsulenter vilar på en modern psykodynamisk och systemisk teori. Ett relationsinriktat synsätt med fokus på skapandet av meningsfulla och tillitsfulla relationer.

 

Metoder

Familjehemsguidens personal har bred erfarenhet, hög kompetens samt fortbildning inom olika metodområden. All personal har gått ICDP-utbildning och vägledande samspel. Utöver vår egen arbetsmodell En process i rörelse, som är en lednings- och styrningsmodell, kompletterar vi med andra samspelsmetoder. När det är lämpligt så använder vi Marte Meo som är en samspelsbehandling via filmning, Trappanmodellen som är en metod vid våld i nära relationer samt Trygghetscirkeln som motiverar familjehemsföräldrar till mentalisering om sitt eget och barnets anknytningsmönster.

 

Viktiga skyddsfaktorer

Barn som växer upp med föräldrar som kan erbjuda känslomässiga och tillitsfulla relationer bidrar till ett tryggt anknytningsmönster. Barn som vuxit upp i otrygghet kan få en andra chans via trygga familjehemsföräldrar som har ett känslomässigt överskott.

Barn och ungdomars positiva skolresultat är den viktigaste skyddsfaktorn för en långsiktig och hållbar utveckling. Familjehemskonsulenten har fokus på att stödja familjehemsföräldrarna i att kunna motivera barnet och synliggöra vikten av goda skolresultat. Familjehemskonsulenten är en del i samordningen för olika insatser i skolan.

En viktig skyddsfaktor är att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet runt barnet i familjehemmet. Familjehemsguidens konsulenter har även fokus på barnets inre behov av bearbetning av svåra upplevelser via trauma- och krisbearbetning .