Familjehemskonsulenten

Familjehemskonsulentens främsta uppgift initialt är att skapa ett gott samarbetsklimat samt nära kontakt och tillitsfull relation med familjehemsföräldrarna och socialtjänsten. Familjehemsguiden anser att det är i det goda mötet som hög kvalitet upplevs. Familjehemskonsulentens stödjande och handledande insatser har fokus på familjehemmets föräldraförmåga att möta barnets olika behov samt att stödja familjehemsföräldrar att inte reagera på barnets beteende utan i handledningen får syn på barnets känsla och behov bakom beteendet.  Familjekonsulenten har även ansvar för samordning och uppföljning av socialtjänsten upprättade vårdplan. Tillsammans med socialtjänst och familjehem upprättas en genomförandeplan som beskriver hur och när som olika insatser ska ske samt vem som håller i insatsen.

Familjehemskonsulenten arbetar aktivt tillsammans med familjehemsföräldrarna vilket är en viktig del i vår arbetsmodell En process i rörelse. Modellens struktur inrymmer tre processfaser och perspektiv, barnet, systemet och gruppen. Familjehemskonsulenten leder och driver processen och kvalitetssäkrar att de olika perspektiven beaktas vid olika tillfällen i skiftande sammanhang.