En process i rörelse

En unik arbetsmodell

Familjehemsguidens ambition är att förbättra och utveckla stödet till familjehemmen. I all facklitteratur understryks vikten av stöd till familjehemmet, men det finns ingen forskning som visar på vilka former av stöd som ger positiva effekter på exempelvis avbrutna placeringar. Metoder i utlandet som bland annat syftar till att minska stress för barn och familjehemsföräldrar eller att stödja anknytningsbeteende har visat goda resultat (Fisher et al, 2000, 2006, 2007, 2011). Även starkt strukturerat stöd till familjehemmen har visat positiva effekter på stabilitet (Chamberlain et al, 2006; Price et al, 2009, 2012; Spicker et al, 2014).

Mot den bakgrunden har Familjehemsguiden utvecklat en strukturerad arbetsmodell, En process i rörelse, där ledning, styrning samt konsulentens processansvar blir tydligt med syftet att skapa trygghet och därmed minska stressen hos familjehemmet. Arbetsmodellens ansats är att kvalitetssäkra våra insatser med fokus på barnets behov och familjehemmets förmåga.

Arbetsmodellens struktur är uppdelad i tre processfaser med utgångspunkt från olika perspektiv, barnet, systemet/familjehemsföräldrarna och gruppen. Barnfokussamtalen sker i hemmet, föräldrafokussamtal och gruppsamtal sker i kontorsmiljö. Vår utgångspunkt är att platsen och miljön har betydelse för samtalets förutsättningar och framgång.


Modellen möjliggör och förhöjer konsulentens professionalitet i termer av ledning och styrning av processuppföljning, perspektivförskjutning, kontextuell variation och utvärdering via samforkning.

Vi har även tagit fasta på betydelsen av att tidigt arbeta med barnets anknytningsbeteende och samspelet med familjehemsföräldrarna. Modellens inre process har fokus på samspelet mellan familjehemsföräldrarna och barnet med stöd av olika interventioner som synliggör och uppmuntrar till ett framgångsrikt samspel, exempelvis Marte Meo, Trygghetscirkeln och vägledande samspelstrategier.

Digital processuppföljning

Löpande digital processuppföljning syftar till att uppmuntra till reflektion och proaktivt förhållningssätt. Familjehemskonsulenten följer upp via hembesök alternativt videosamtal varje vecka.

Perspektivförskjutning

Familjehemskonsulenten uppmuntrar familjehemsföräldrarna till samtal utifrån skiftande perspektiv med fokus på barnet, familjehemssystemet och gruppen vid olika sammankomster. Barnfokussamtal sker i hemmet och har fokus på barnets behov utifrån vård- och genomförandeplan. Familjehemssystemet innefattar föräldrafokussamtal som sker i kontorsmiljö med fokus på familjehemsföräldrarnas förmåga till samspel och förståelse för barnets behov. Grupperspektivet processas i allmän miljö och syftar till kompetenstillskott och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra familjehemsföräldrar. Syftet är att få till en allsidig uppföljning som säkrar upp alla perspektiv.

Kontextuell variation

Familjehemskonsulenten planerar in stöd och uppföljning med familjehemmen i olika miljöer. Att träffas i hemmiljö eller i en mer neutral miljö påverkar förhållningssätt och samtalets dignitet.

Utvärdering
Familjehemmen utvärderar regelbundet familjehemskonsulentens och Familjehemsguidens stödinsatser. Responsen hjälper oss att ständigt förnya och förbättra vårt arbete.

Implementering startades 1 september 2016 och beräknas utvärderas i slutet 2017 och 2018.

Har du frågor om modellen? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!