Att Bli Ett Familjehem

Hur blir jag ett familjehem?

Barn med smultron i handen
Hur blir jag ett familjehem?

Att bli ett familjehem är en noggrann utredningsprocess som innehåller flera moment. Det är viktigt för oss på Familjehemsguiden att lära känna familjehemmet och skapa en tillitsfull relation, dels för ett gott samarbete men också för att utreda om familjen passar att vara familjehem. Rekryteringsprocessen av nya familjehem beräknas därför ta mellan fyra och sex månader. För erfarna, som tidigare blivit utredda av socialtjänst eller annan organisation, sker rekryteringsprocessen oftast under kortare tid. Utredningen baseras på Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd (SOSFS 2012:11) och innehåller manualbaserad telefonintervju samt register och referenstagning, initial bedömning enligt Socialstyrelsens metod BRA-fam som handlar om risk- och skyddsfaktorer, hembesök med genomgång av hälsodeklaration och genogram samt intervjuer med föräldrarna tillsammans och enskilt. I utredningen har Familjehemsguiden även beaktat inställningen hos barn och unga i familjehemmet.

När familjehemmet har genomgått utredningen erbjuds dem att gå utbildningen Ett hem att växa i. Ett hem att växa i är en utbildning utarbetad av Socialstyrelsen och ger familjehemmet grundkunskaper om att vara familjehem.

När familjehemmet är redo att ta emot en placering kontaktas du när vi har ett uppdrag där du och din profil passar placeringen. Vi utgår alltid från barnets behov för barnet bästa.

Familjehemsguiden utredning är endast en förhandsbedömning och det är socialtjänsten som godkänner familjehemmet. Om Familjehemsguiden skulle anse att ni inte passar som familjehem meddelas det under utredningsprocessen och utredningen avslutas.

Bli ett familjehem i sex steg:

Steg 1 – Intresseanmälan

Först måste du anmäla ditt intresse för att bli familjehem och det gör du på Familjehemsguidens hemsida eller via telefon.

Anmäl ditt intresse här

Efter att du har fyllt i och skickat in ditt intresseformulär kontaktar vi dig inom kort.

Steg 2 – Telefonintervju

Som en förberedelse inför en utredning bokar vi in en manualbaserad telefonintervju med dig. Familjehemsguiden vill få en uppfattning om dig och ställer frågor om bland annat din familjesituation, erfarenheter och livsstil.

Steg 3 - Registerutdrag

Alla familjehem måste regelbundet skicka in aktuella intyg och utdrag från polisen, kronofogden, socialtjänsten och försäkringskassan.

  • Ett utdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister på alla personer som är skrivna på er adress och är över 18 år. Du använder registerutdrag för dig som ska arbeta på HVB-hem (familjehem), 442:7
  • Ett intyg från Kronofogdemyndigheten om skuldbefrielse eller om hur stor skuld du har och information om hur avbetalningen ser ut. Kontakta Kronofogden på telefonnummer 0771-73 73 00.
  • Ett intyg från socialtjänsten i kommunen du bor i. Har ni flyttat från en kommen till en annan under de senaste fem åren, ber vi er även skicka in ett intyg från din tidigare kommun. Uppge att ni avser att bli utredda som familjehem.
  • Ett intyg från Försäkringskassan.

Utredning eller personligt brev. Ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och din familj samt hur ni tänker kring att vara familjehem. Om ni tidigare är utredda av socialtjänst eller annan organisation vill vi gärna ha kopia på er senaste utredning.

Skicka intygen och personligt brev alternativt utredning till Familjehemsguiden, Länsmansvägen 9, 619 72 Vagnhärad

Steg 4 - Referenser

Referenstagning görs på varje förälder i familjehemmet.

Tips på referenser:

Nya familjehem
Arbetsgivare, kollega, nära vän eller någon som känner er väl som familj
Erfarna familjehem
Socialtjänst och/eller konsulentstödd verksamhet som ni haft ett samarbete med, arbetsgivare samt någon som ni umgås med och som känner er som familj väl

Skicka referenserna till info@familjehemsguiden.nu. Ange ditt namn, dina referenser med kontaktuppgifter, vilken relation du har till dem och vilken rekryterare du har haft kontakt med.

Steg 5 – Underlag

När ovan moment är avklarade och du går vidare till nästa steg skickas tre dokument till dig som du ska fylla i och som kommer vara till underlag för utredningen.

Genogram
Genogram är en familjekarta som visar dina familjeband, från föräldrar till barn.
Hälsodeklaration
I hälsodeklarationen svarar du på frågor gällande din hälsa.
Enkät till biologiska barn
De biologiska barnen ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till att bli familjehem. Enkäten gör familjehemsföräldern tillsammans med barnet.

Steg 6 - Familjehemsguidens familjehemsutredning

Vid första hembesöket genomförs en BRA-fam-utredning tillsammans med Familjehemsguidens familjehemsutredning. Vi vill gärna träffa hela familjen och prata med de vuxna både tillsammans och enskilt. Utredaren tittar på den yttre och inre fysiska miljön och dess förutsättningar för att kunna ta emot ett barn eller ungdomar. Utredaren kommer att ställa frågor om familjens sammansättning, bakgrund, livssituation, omsorgsförmågan och levnadsvanor. Utredaren kommer att ställa frågor om motivet till att ni vill bli familjehem och vilka förväntningar som ni har inför ett samarbete med Familjehemsguiden.

Syftet med BRA- fam och Familjehemsguidens utredning är att öka kvalitén och likvärdigheten i sättet att utreda familjehem. Att bedöma familjehemsföräldrars förmåga att ge stabila och trygga relationer kräver en omfattande utredning. Syftet med Bra-fam-utredningen är även att klargöra att det inte förekommer förhållanden eller faktorer som utgör en risk för det barn som ska placeras. Ni kommer att få fylla i ett formulär enskilt som fokuserar på risk- och skyddsfaktorer i familjen. Avsikten med formuläret är även att öka insikten om vilka krav som ställs på ett familjehem och vad som förväntas av er familjehemsföräldrar.

Nya Kälvesten

Nya Kälvesten görs av Familjehemsguiden på uppdrag av socialtjänsten.

Välkommen till Familjehemsguiden!