Verksamhetsbeskrivning

Familjehemsguiden är en konsulentstödd familjehemsverksamhet. Sedan 2000 har vi utvecklat en konsulentstödd familjehemsverksamhet som har hela Sverige som verksamhetsfält. Vår grundtanke är att familjehemmet har huvudrollen när det gäller att kunna erbjuda ett barn eller ungdom med svåra upplevelser och stora behov ett läkande sammanhang. Barnet eller ungdomen ges möjlighet att få tillhöra ett familjesammanhang där vardagsrutiner och aktiviteter blir till stöd när det gäller att skapa nya tillitsfulla relationer och anknytning.

Familjehemsguidens rikstäckande nätverk med över 2 000 familjehem skapar ovärderliga förutsättningar inför vårt matchningsarbete. Kvalitetssäkrat matchnings arbete kräver en verksamhet med logistisk struktur där alla nödvändiga underlag och utredningar av familjehemmen finns tillgängligt för våra rekryterare.

Vår målgrupp och styrdokument är barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar med barn som omfattas av åtgärder jml. SoL, LVU, LVM, LSS. Förutom lagstiftning som (SoL),(LVU)(SoF)(SekrL)(SKL) så utgår Familjehemsguidens personal utifrån FN:s barnkonvention och BBIC.

Familjehemsguidens mål är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta utifrån evidensbaserade metoder och för sektorn accepterade etiska och yrkesmässiga regler. Ambitionen är även att vår personal ska ha hög utbildningsnivå, bred arbetslivserfaren samt lämplighet för arbetet. Familjehemsguidens verksamhet vilar på en humanistisk människosyn som utgår ifrån att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Vår grundinställning är att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och att individen kan ta ansvar för sitt liv och sina gärningar om det finns goda samhälleliga förutsättningar.

Familjehemsguidens kontor är beläget i Trosa kommun, Sörmlands län, ca 7 mil söder om Stockholm. Verksamheten har familjehem över hela Sverige. Vi har en fast stab med rekryterare, konsulenter med olika bakgrund och utbildning samt kvalificerade externa handledare. Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet inom det psykosociala arbetet samt handledare utbildning som motsvarar Svenska handledarföreningens krav på 45 hp, 30 poäng enligt den äldre studieordningen eller utbildning som prövas likvärdig. Vid behov samarbetar vi med erfarna handledare som jobbar på uppdrag som underleverantörer i olika delar av Sverige.

Edit