Utifrån barnets behov

FN:s barnkonvention
Familjehemsguidens ambition är att beakta åtagandet i FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Även barn med mycket svåra upplevelser kan få en fungerande anknytning om barnen får chans till kompetent utredning, behandling och ett läkande sammanhang.

  • Alla barn har rätt till ett familjeliv som kännetecknas av trygghet, stimulans, god omsorg, struktur, och trygga relationer. Alla barn behöver ett fungerande och inkluderande familjeliv att växa upp i
  • Alla barn behöver tillitsfulla relationer
  • Alla barn behöver trygga anknytningspersoner
  • Alla barn har rätt att få ha kvar kontakten med sin ursprungsfamilj utifrån barnets enskilda behov
  • Alla barn ska få möjlighet att bearbeta tidigare upplevelser och svårigheter
  • Alla barn har rätt till en anpassad, motiverande och stimulerande skolgång
  • Alla barn har rätt att bli lyssnade på och känna sig delaktig i frågor som berör dem själva

 

Barns behov i centrum
Familjehemsguidens uppdrag och uppföljning vilar på BBIC , barns behov i centrum, som är ett kunskapsbaserat underlag. BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper framtagna inom ramen för det engelska forsknings- och utvecklingsarbetet. Helhetssynen betonas, vilket illustreras av den så kallade BBIC – triangeln, barnets behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Vårdplan definierar målsättningen med placeringen när det gäller barnets eller ungdomens olika livsområden och genomförandeplan beskriver vem, hur och när olika insatser ska ske för att nå målen.