Köksbordshandledning

Stöd och handledning med livsvärlden som grund
Familjehemsguidens konsulenter är inspirerade av ett fenomenologiskt perspektiv som har livsvärlden som grund när det gäller reflektion och förståelse för stöd och handledning med familjehemsföräldrar. Livsvärlden som grund synliggör både det unika som det generella, det komplexa likväl som det enkla och oreflekterade i tillvaron. Livsvärlden som grund synliggör det privata sammanhangets betydelse för handledning med familjehemsföräldrar. Det handlar om att förstå en annan människas hela livsvärld och meningsuttryck via ett empatiskt förhållningssätt. Samspelet mellan familjehemskonsulenten och familjehemsföräldrar bör kännetecknas av respekt, närvaro och öppenhet inför familjehemsföräldrarnas genuina upplevelse vilket vi anser är en förutsättning för utvecklandet av en fruktbar arbetsallians.

Familjehemsguiden erbjuder extern handledning minst en gång i månaden alternativt grupphandledning tillsammans med andra familjehem i dess geografiska närhet. Handledning pågår ca 1,5 till 2 timmar. Våra externa handledare har handledarutbildning som är godkänd av Svenska handledarföreningen.

Teoribakgrund
Familjehemsguidens handledare och konsulenter vilar på en modern psykodynamisk och systemisk teori. Ett relationsinriktat synsätt med fokus på skapandet av meningsfulla och tillitsfulla relationer. Mentaliserings-, anknytnings- och affektteorin är viktiga inslag i förståelsen för det som sker i samspelet mellan konsulent, familjehemsföräldrar och det placerade barnet eller ungdomen. I vår verksamhet ser vi  stöd och handledning med familjehemsföräldrar som en djupt mänsklig process som berör familjens hela livsvärld. I rollen som konsulent eller handledare till familjehemsföräldrar hanterar vi frågor som berör oss på djupet och som berör mänskliga uttryck vilket ställer höga krav på empatiskt och professionellt förhållningssätt.