Att Vara Ett Familjehem

Illustrerar ett familjehem och ett barn håller i hand

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjehemmet ska kunna erbjuda ett familjeliv som kännetecknas av trygghet, stimulans, god omsorg, struktur, och tillitsfulla relationer. Utifrån vår arbetsmodell, En process i rörelse kan vi uppnå det och minska stressen samt skapa trygghet i familjehemmet. Arbetsmodellen är uppdelad i tre olika faser där vi fokuserar på olika perspektiv: barnet, familjehemsföräldern och gruppen. Det innebär att vi vid olika tillfällen, i skiftande miljö samtalar om de olika faserna: barnet och barnets behov, dig som familjehemsförälder samt i grupp där familjehemmet har möjlighet att träffa andra familjehemsföräldrar och dela varandras erfarenheter. Som familjehem hos Familjehemsguidens får du löpande utbildning och kunskap genom föreläsningar som är till hjälp för dig i din roll som familjehemsförälder.

Ni bör ha tid och engagemang för uppdraget, en stabil social situation, goda inbördes relationer och tillgång till ett stödjande nätverk. Miljön ska vara trygg och säker för barnet. Till exempel ska alla placerade barn och ungdomar har rätt till ett eget rum med fönster och det förväntas vara möblerat vid inflyttningen. Det är viktigt att alla i familjen är ense om att vilja bli familjehem och ta emot ett barn eller ungdom, även familjens egna barn.

Du är aldrig ensam som familjehem då alla familjehem tilldelas en familjehemskonsulent som arbetar nära familjehemmet. Familjehemsguiden och familjehemskonsulentens främsta uppgift är att ge familjehemmet verktygen för att fungera som en familj samt att skapa ett gott samarbetsklimat och tillitsfulla relationer med och mellan familjehemmet och socialtjänsten. Familjehemskonsulenten erbjuder stöd och handledning till familjehemmet utifrån familjehemmets behov och förmåga att möta barnets olika behov. Familjehemskonsulenten har även ansvar för samordning och uppföljning av socialtjänsten upprättade vårdplan. Tillsammans med socialtjänst och familjehem upprättas en genomförandeplan som beskriver hur och när som olika insatser ska ske samt vem som håller i insatsen. Familjehemskonsulenten ansvarar även för dokumentation och uppföljning av hur familjehemmet hanterar sitt uppdrag samt barnets utveckling enligt arbetssättet Barnets bästa i centrum, BBIC. Dokumentationen skickas till ansvarig handläggare på socialtjänsten en gång i månaden.

Hur ser uppdragen ut?

Alla uppdrag är olika vilket betyder att du som familjehem kommer tillfrågas om olika typer av uppdrag. Familjehemsguiden samarbetar med socialtjänsten för barn-, ungdom- samt barn och förälderplaceringar. Uppdraget kan också se olika ut utifrån dess form, de kallas SoL eller LVU. SoL (Socialtjänstlagen) är en frivillig placering och LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) innebär att socialtjänsten tar initiativet om att omhänderta barnet, antingen för miljö och omsorgsförmåga och/eller eget beteende. Det finns även olika typer av familjehem. Familjehemsguiden har jourhem och familjehem. I ett jourhem placeras barnet eller ungdomen akut och bor hos dig under en kort period. I ett familjehem bor barnet under en tidsbegränsad period eller under en längre tid. Du väljer själv vilken typ av familjehem du vill vara och vilka uppdrag som du tycker passar dig bäst.

Ersättning

Du som familjehem får ersättning för uppdraget utifrån uppdragets omfattning och krav på familjehemsförälderns tillgänglighet. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna du har för barnet, så kallade omkostnader och den andra delen är ett fast arvode.


Mer att upptäcka: