Äntligen sommar!

För flertalet av oss stundar en välbehövd ledighet efter en vår som inte varit sig lik. Corona pandemin har förändrat våra sociala liv och för vissa har det inneburit, avskildhet, sjukdom och förlust av nära och kära. Tyvärr så tar inte Covid 19 viruset semester under sommaren utan vi måste hålla ut och ta folkhälsomyndigheternas rekommendationer på allvar. 

Vi på Familjehemsguiden har tagit Corona pandemin på största allvar och utarbetat policy både för vår personals interna miljö som för hantering av våra externa kontakter med fokus på försiktighetsprincipen. 

Förändrat arbetssätt  

När Coronapandemin bröt ut så ställdes vi inför flera utmaningar. Dels hur vi skulle kunna säkerställa våra insatser gentemot våra familjehem och den placerade och samtidigt kunna skydda vår personal, familjehemsföräldrar och riskgrupper för smitta. Vi förstod tidigt att vi i vissa avseenden måste förändra vårt arbetssätt. 

Teamsmöten 

Vi var väl rustade när det gäller verksamhetens möjlighet till digitala möten via teams vilket har bidragit till att vi kunnat erbjuda uppföljning och stöd till våra familjer och den placerade utan att behöva utsätta personalen, familjehemsföräldrar, socialtjänsthandläggare eller riskgrupper för smitta. Naturligtvis kan inte ett teamssamtal ersätta det personliga och fysiska mötet men under rådande omständigheterna är det ett bra komplement. När behov funnits har vi besökt våra familjehem och då främst i lämplig utemiljö. Våra handlednings- och vägledningsgrupper har till stor del träffats via teams eller fysiska möten där innemiljön varit lämplig med tanke på att hålla avstånd.  

Webbinar 

Pandemin har påskyndat Familjehemsguidens igångsättning av webbinarieutbildning för våra familjehem. Vårt första Webbinarie erbjöd en föreläsning om, Trauma medveten omsorg, om hur vi kan trygga upp runt ett barn eller ungdom som är traumatiserat. Vi fick mycket positivt gensvar från våra familjehem och vi står nu redo inför hösten med ett nytt webbinarie. 

Utvärdering 

Vilken betydelse har vårt delvis nya arbetssätt haft och har för våra familjehem och den placerade är viktiga frågor? Familjehemmens upplevelse kommer få stor betydelse för hur vi tänker om vårt delvis förändrade arbetssätt och verksamhetens utveckling även efter pandemin. Vår egen uppföljning visar att konsulenternas tillgänglighet ökat. Färre bilresor är också en positiv miljöaspekt. Istället för långa resor har konsulenten haft tid över för stöd och uppföljning via teams. Det har varit lättare att få till möten och samtal utan allt för lång framförhållning. Effektivare möten. Vid akuta situationer har det varit lättare att få till gemensamt möte mellan olika aktörer. Inte att förglömma så har pandemin synliggjort hur viktigt det är med det personliga mötet i vardagen samtidigt som digital teknik varit räddningen för många ensamma i riskgruppen. Det är i mötet med andra som meningsfullhet skapas. I vår verksamhet är relationer och samspel avgörande ingredienser men vi kan dock se att digital teknik hör framtiden till både i fråga om tillgänglighet och miljötänk. 

Sommaröppet

Vi kommer ha kontoret bemannat under hela sommaren. 

Önskar er alla en härlig sommar med roliga aktiviteter 
Glöm inte att hålla avstånd till varandra, även sjukvårdspersonal vill ha semester 
Verksamhetsansvarig för Familjehemsguiden 
Gerty Fexler Höjer